Name:   Wksht #3    
  hail   meg  
    mile    
  meg   roam  
             
  mile   mug  
    meg    
  hose   hole  
             
  hag   rage  
    hem    
  hem   rise  
             
  hag   ream  
    mail    
  rail   male  
             
  mug   mum  
    hale    
  rag   real  
Copyright 2003 - 2005 by Dick Briggs   All Rights Reserved Long and Short - Single Consonant Lesson 6